Algemene Voorwaarden.


Artikel 1: Definities
1. Studio Quality Time wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Artikel 3: Betalingen/Retourneren
1. Betaald opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Betalingstermijn is vermeld op elke factuur/offerte. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsplicht heeft voldaan.
2. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Ruilen/retouren mag binnen 14 dagen uitgaande van de factuurdatum. Ruilen/retouneren is alleen mogelijk mits de artikelen onbeschadigd en ongeopend zijn. Afgeprijsde en of artikelen met korting mogen niet geruild worden.

 

Artikel 5: Intrekking opdracht
1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener tot 24 uur voor aanvang van de opdracht kosteloos te beëindigen/annuleren.
2. Afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur voor aanvang plaats te vinden. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht, is opdrachtgever verplicht het complete factuur/offerte bedrag te betalen.
3. Opdrachtgever dient op tijd te komen voor een gemaakte afspraak. Bij 10 minuten te laat of meer kan de opdracht per direct geannuleerd worden. De opdrachtgever is verplicht het complete factuur/offerte bedrag te betalen.*
4. Annuleringen/opzeggingen dienen schriftelijk te worden gemeld.
*Deze kosten zijn minimaal €17,50 maar kunnen hoger zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals het type afspraak, hoelang van te voren afzegging etc.

Artikel 6: Contractduur opdracht
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener word aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 7: Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichtingen jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend, in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend stroomstoringen, werkonderbrekingen etc.
2. Dienstverlener is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.
3. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een geplande opdracht te verzetten. Dienstverlener zal hierover de opdrachtgever z.s.m. informeren, en in overleg een nieuwe datum zoeken. Opdrachtgever mag altijd kosteloos annuleren als beide partijen een nieuwe datum niet kunnen overeenkomen.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
1. De bij dienstverlener aanwezige zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terug nemen.

Artikel 9: Retourbeleid

Retourperiode


Na aanschaf heb je 14 dagen bedenktijd. Dit houd in dat je binnen 14 dagen je retour of klacht moet (aan)melden.

Kosten

Eventuele retourkosten zijn voor eigen rekening, tenzij er iets aan het product mankeert buiten de schuld van de koper om. Neem altijd zo snel mogelijk na ontvangst contact op om gebreken aan het artikel te melden. Dit dient ten minste binnen één week te gebeuren. Doe je dit niet kunnen je artikelen helaas niet meer geretourneerd worden.

Retourbeleid

Studio: Producten (exclusief op maat gemaakte artikelen) zonder kwaliteit gerelateerde problemen kunnen worden geretourneerd tegen terugbetaling door binnen 14 dagen na aanschaf contact op te nemen of ermee terug te komen. Producten die zijn gebruikt komen niet in aanmerking voor retourneren. Geretourneerde artikelen moeten ongebruikt zijn, met de originele labels en verpakking.

Webshop:
 Producten (exclusief of op maat gemaakte artikelen) zonder kwaliteit gerelateerde problemen kunnen worden geretourneerd tegen terugbetaling door binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling contact op te nemen. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle retourneringskosten. Producten die zijn gebruikt komen niet in aanmerking voor retourzending. Geretourneerde artikelen moeten ongebruikt zijn, met de originele labels en verpakking.

Retouropties

Artikelen kunnen 
met de originele labels en verpakking binnen 14 dagen na aankoop teruggebracht of gestuurd worden op eigen kosten naar onderstaand adres:
tav Retour Studio Quality Time
Kwelderland 7
1567 EB Assendelft

Teruggave

Indien de geretourneerde artikelen binnen 14 dagen na aankoop teruggebracht of gestuurd zijn wordt het volledige aankoop bedrag terug betaald, bij webshop aankopen wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 7 dagen teruggestort.

Uitzonderingen

- Items met korting kunnen niet worden geretourneerd.
Geretourneerde artikelen moeten ongebruikt zijn, met de originele labels en verpakking.
- Items mogen geen zichtbare gebruikssporen vertonen.


Artikel 10. AVG. Algemene verordening gegevens bescherming

Gegevens
Studio Quality Time verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Voor en Achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je verstrekt voor het invullen van de klantenkaart.

Verantwoordingsplicht
De persoonsgegevens van klanten worden genoteerd, welke de klant zelf aanlevert. Deze gegevens worden gebruikt om de klant via verschillende wegen te benaderen en te informeren. Daarnaast worden de behandelingen welke genoten door de klant genoteerd. Al deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, wijzigen, verwijderen
Studio Quality Time bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Je mag ten alle tijden je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderden.

Data protection impact assesment
Aangezien ons bedrijf geen hoog privacy risico met zich meebrengt, is een DPIA niet noodzakelijk om uit te voeren.

Privacy bij design & privacy bij default
Voor de nieuwsbrief zullen wij geen gegevens vragen die niet noodzakelijk zijn.
Aangezien het bedrijf geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt, geen overheidsinstantie of publieke organisatie is, is er geen aparte functionaris aangesteld.
Als opdrachtgever ga je automatisch akkoord met de gestelde Algemene Voorwaarden en huisregels.

 

Huishoudelijk reglement

-Wij hebben onze nagelstudio aan huis gevestigd, daarom vragen wij je ten alle tijden respect te hebben voor de omgeving, netjes te parkeren (indien van toepassing), en met respect om te gaan met onze eigendommen.
-Je hebt garantie op de geleverde behandeling. Indien je klachten hebt neem dan z.s.m. contact op zodat we het probleem
samen kunnen vast stellen en een passende oplossing kunnen vinden. Uiteraard is het van belang dat je je nagels te allen tijde goed verzorgt.
-Afspraak afzeggen? Geen probleem, echter wel minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak. Wanneer er later wordt afgezegd wordt er een bedrag van minimaal €17,50 in rekening gebracht. Op tijd komen is erg belangrijk.
-Wanneer je meer dan 10 minuten te laat bent en er na jou nog een afspraak gepland staat kun je niet meer behandeld worden en dien je een nieuwe afspraak te maken. Ook in dit geval zijn we genoodzaakt minimaal €17,50 in rekening te brengen tot maximaal de totale kosten van de gemaakte afspraak.
-Het maken of afzeggen van afspraken kan via de online booking widget, de Salonized knop, telefonisch, WhatsApp en per e-mail.
-Wanneer er wordt geconstateerd dat er niet zorgvuldig met de nagels wordt omgegaan, vervalt de garantie. (indien je twijfelt over wat wel en niet kan met je nagels bespreek dit dan met ons.)
-De keuze voor kunstnagels of een ander kunstproduct doe je geheel op eigen risico. Indien je allergisch blijkt voor 1 van de producten ben ik hiervoor niet aansprakelijk.
-De voor/na foto’s van de behandeling kunnen in overleg op socialmedia worden geplaatst.
-De betaling van gemaakte kosten kan contant of per bank overschrijving worden voldaan. Dit dient binnen 4 werkdagen te worden
voldaan.


*Bij het maken van een afspraak ga je akkoord met de werkwijze en deze huisregels.